CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3:
CHƯƠNG 4:
CHƯƠNG 5:
CHƯƠNG 6:
CHƯƠNG 7:
CHƯƠNG 8:
CHƯƠNG 9: Trại hoa hường
CHƯƠNG 10: Tín ngưỡng và sinh hoạt
CHƯƠNG 11:       Tôi trở về nhà
CHƯƠNG 12: Tôi sử dụng thần nhãn
CHƯƠNG 13: Tôi được tấn phong lạt ma
CHƯƠNG 14: Một cuộc điểm đạm huyền môn
Tây Tạng Huyền Bí
Bản dịch: Nguyễn Hữu Kiệt
Nhà xuất bản Xuân Thu ấn hành.
 


  

© Copyrighted tamlinh.net, 2003